• Maasai Women Carrying Water

  • More Maasai Women Carrying Water

  • A Maasai Woman Carrying Water

  • Maasai Women Gatherers

  • Melissa Garrett Lifting 470 Lbs.