• 1. Times Square

  • 2. Washington DC

  • 3. Penn State

  • 4. Ohio State University

  • 5. Iowa State

  • 6. Boston

  • 7. Bentley University

  • 8. llinois State University

  • 9. Ground Zero

  • 10. University of Missouri