23 Places You Must Eat Sushi Before You Die

  Sushi is expensive, don't get ripped off.

  1. Japan Centre

  2. Maze

  3. Zaibatsu

  4. Eat Tokyo

  5. Atari-Ya

  6. Dozo

  7. Tetsu

  8. Dinings

  9. Yashin

  10. Shoryu

  11. So

  12. Yoshino

  13. Sake No Hana

  14. Sasa Sushi

  15. Oka

  16. Chino Latino

  17. Sushi Waka

  18. Misato

  19. Chisou

  20. Yoobi

  21. Midori

  22. Roka

  23. Chotto Matte