Skip To Content
    This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    До Дня Бібліотек: Чи Знаєшся Ти На Сучасній Українській Поезії?

    Прості питання про найвідоміших українських поетів сучасності. Перевір себе з Молоджною бібліотекою!