Music

Guitar Smash Fail

John Belushi would laugh at you. Then he’d do it for you. “I gave my love a cherry…”

 
  Your Reaction?
  REACT WITH GIF
 
    Now Buzzing