This post has not been vetted or endorsed by BuzzFeed's editorial staff. BuzzFeed Community is a place where anyone can create a post or quiz. Try making your own!

    Провери Как Си С Географията В 7 Въпроса

    Какво е общото между Тибет и 14 милиона от мигрантите по света? А с какво Йордания е по-многочислена от Австралия? Научи много любопитни факти в нашия тест!