Frozen Corgi Pandas

Yes, you read that title correctly. Watch what happens when you put a corgi in a panda costume.

          
    Now Buzzing