• 1. The Ring Shelf

 • 2. Mario Shelf

 • 3. Tree Branch Shelf

 • 4. Map Of The USA Shelf

 • 5. Letters Shelf

 • 6. Tree Shelf

 • 7. Pac Man Shelf

 • 8. Nest Shelf

 • 9. READ

 • 10. Hanging Binders

 • 11. Table-Inset Shelf

 • 12. Yin-Yang

 • 13. Shelf With A Reading Nook

 • 14. Chair Shelf

 • 15. Reading Pod Shelf

 • 16. Bed Shelf

 • 17. Upside-Down Shelf

 • 18. Falling Books Shelf

 • 19. Another Tree Shelf

 • 20. Geometric Shelf