back to top
Community

Ang Konsepto Ng Diyos Sa Islam

halina alamin ang Tunay na Konsepto ng Diyos sa Islam

Posted on

Konsepto ng Diyos sa Islam

Isa sa mga bagay na nakakalungkot na nakikita natin sa panahon ngayon ay ang maling pang-unawa sa konsepto ng Diyos, sa kabila ng kahalagahan nito sa buhay ng tao ay siya rin namang karamihan sa mga tao ay hindi pinapahalagahan ang ukol dito at marami sa mga tao ang nangaligaw ng landas dahil sa kanilang maling paniniwala sa bagay na ito. Hanggang sa sinabi nila na ang Diyos ay may tatlong persona, na Siya ay nagkatawang tao at ang iba naman ay sumamba sa mga Rebulto, Imahe atbp. Lahat ng ito ay dahil sa maling pang-unawa sa konsepto ng Diyos.Kaya naman sa kahalagahan nito sa Islam ay inutos sa atin ng Diyos na magsaliksik ng kaalaman patungkol sa Kanya, sinabi ng Diyos: “Alamin mo O Muhammad!, Katotohanan na walang tunay na Diyos maliban sa Allah" [Maluwalhating Qur'an 47:19]Malinaw na Konsepto ng Diyos sa IslamAng Konsepto ng Diyos ay napakalinaw at naayon ito sa matinong kaisipan ng tao kung ang basehan sa paniniwala dito ay mula sa mga kapahayagan ng Diyos at mula sa mga aral ng mga sugo at propeta na nagdala ng tunay na mensahe ng Diyos. Nilinaw ng Diyos ang Konsepto ng paniniwala sa Kanya sa maliit na kabanata sa Qur’an ang “Ikhlaas” Ang Kadalisayan:“Sabihin mo O propeta Muhammad, Siya ang Allah ang nag-iisang Diyos, Ang Sandigan ng lahat, ang lahat ng mga nilikha ay dumedepende sa Kanya, Hindi Siya nagkaanak at hindi rin Siya ipinanganak, At Siya sa lahat ng bagay ay walang katulad.” [Maluwalhating Qur'an 112:1-4]Ang ilan sa mga aral na malinaw na ipinarating sa atin ng Diyos mula sa kabanatang ito ay ang mga sumusunod:1. Ang Diyos ay nag-iisa lamang, Siya ay si Allah, wala Siyang katambal sa Kanyang pagka-Diyos at pagka-Panginoon at sa Kanyang mga pangalan at mga Katangiang nababagay sa Kanya.2. Siya ang sandigan ng Lahat, wala Siyang kailangan sa Kanyang mga nilikha, bagkus ang mga nilikha ay nangangailangan sa Kanya.3. Wala Siyang Tatay at wala rin Siyang Anak, ito ay pagpapatunay lamang ng Kaisahan ng Diyos, at hindi Niya kailangan ng kasama at katulong dahil lubos ang Kanyang kapangyarihan.4. Wala siyang katulad sa kahit na anuman o sinumang nilikha, walang maihahalintulad sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan.Ang mga nabanggit sa maliit na kabanatang ito ay ganap na nagpapakilala sa tamang pamantayan ng konsepto ng Diyos, at ito ay naayon sa matinong pag-iisip ng isang nilalang, sapagkat ang taong may matinong pag-iisip ay hindi niya kikilalanin ang diyos na may tatlong persona dahil ito ay salungat sa kaisahan ng Diyos, Hindi niya kikilalanin ang diyos na dumedepende sa lumikha nito katulad ng tao, rebulto, imahe atbp, Hindi niya kikilalanin ang diyos na nagka-anak o ipinanganak dahil ito ay nangangahulugan ng pagdami ng Diyos, at na ang Diyos ay may simula at may katapusan.Ang Allah ay DakilaIsa sa mga maling paniniwala sa konsepto ng Diyos ay ang sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ni Hesus (sumakanya ang kapayapaan), naparito sa lupa para sa kaligtasan ng mga tao. Sa Islam ay pinapanatiling Dakila ang Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon, kaya naman isa sa mga panalangin na palaging binabanggit ng mga Muslim sa kanilang pang-araw araw na pamumuhay, lalo na sa kanilang mga pagdarasal ay ang salitang "Allahu Akbar" (Ang Allah ay Dakila), na palaging namumutawi sa kanilang mga bibig bilang papuri at pagdakila sa Diyos.Tunay na hindi maikukumpara ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng bagay, dahil lubos ang kadakilaan at laki ng Diyos at hindi natin kayang sukatin ito, Ang propeta Muhammad ﷺ sa kanyang paglalarawan kung gaano kadakila ang isa sa mga Anghel na nagdadala ng Trono ng Diyos ay hindi na natin ito lubos maisip kung gaano kalaki ang Anghel na ito, na ang pagitan ng lamang nakalaylay sa labas ng kanyang tainga at balikat ay 700 taon na paglalakbay, Naiulat ni Jabir ibn Abdullah mula sa Sugo ﷺ, siya ay nagsabi:"Ako ay pinahintulutan na isalaysay sa inyo ang isa sa mga Anghel na nagdadala ng Trono ng Allah na ang pagitan ng laman (na nakalaylay sa labas) ng kanyang tainga at balikat ay 700 taon na paglalakbay" [Sunan Abi Dawud, Kitab As-sunnah]Kung ang isang Anghel na ito ay hindi na natin masukat ang kanyang laki ay paano pa kaya ang Diyos na kanyang dala-dala sa ibabaw ng Trono, gaano Siya kadakila? Tunay na hindi natin Siya maikukumpara sa lahat ng nilalang, kaya paano natin sasabihin na Siya ay nagkatawang tao? Mula sa pagiging lubos na Dakila papunta sa maliit na katawan ng isang tao, hindi kailanman kakayanin ng katawan ng tao ang kadakilaan ng Diyos, kaluwalhatian sa Kanya.Ang Islam sa malinaw na pagpapakilala nito sa pangalan ng Diyos na salitang "Allah", Ang pangalang ito ay walang katulad, Ang Allah ay walang kasarian at walang pangmaramihan, kaya dito nagkakaisa ang mga Muslim sa pagtawag sa kanilang Diyos; Ang tawag ng mga arabong Muslim sa kanilang Diyos ay "Allah", ganun din ang mga Amerikanong Muslim, Pilipinong Muslim, Kastilang Muslim, Indonesian na Muslim, ang kanilang tawag sa Diyos ay "Allah" at napakahalagang malaman na kahit ang mga arabong hindi Muslim ang tawag nila sa kanilang Diyos ay "Allah", Hindi ito katulad sa Kristiyanismo na sa kabila na iisa ang kanilang ginagamit na batayan ang "Bibliya" ay nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo sa pagtawag sa Diyos; tinawag siyang Hesus, Ama, Yahweh, Jehova, El Shaddai, ito ay nangangahulugan lamang ng hindi pagkakaroon ng matibay na basehan sa Bibliya patungkol sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay isa sa napakahalagang konsepto ng Diyos dahil sa Kanyang pangalan isinasagawa ang papuri, pagdakila , panalangin at pagdarasal, paano ka mananalangin sa Diyos at paano Niya tatanggapin ang iyong mga panalangin kung hindi mo alam ang Kanyang tunay na Pangalan sa unang pagkakataon?Sinabi ng Diyos bilang pagpapakilala sa Kanyang sarili: "Katotohanan Ako ang Allah, Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Akin, kaya Ako ay sambahin, at itayo para sa Akin ang pagdarasal upang Ako ay alalahanin" [Maluwalhating Qur'an 20:14]. Kung kayo po ay interesado na mapag-aralan ang karagdagang kaalaman sa Islam o nais ninyo na yumakap sa Islam ay mangyaring bumisita lamang sa aming website: http://relihiyongislam.com/yumakap-sa-islam-maging-isang-muslim/ , at ikinalulugod namin na kayo ay magabayan sa tamang pananampalataya at walang hanggang buhay na kasiyahan at pagpapala sa kabilang buhay
Via relihiyongislam.com

Isa sa mga bagay na nakakalungkot na nakikita natin sa panahon ngayon ay ang maling pang-unawa sa konsepto ng Diyos, sa kabila ng kahalagahan nito sa buhay ng tao ay siya rin namang karamihan sa mga tao ay hindi pinapahalagahan ang ukol dito at marami sa mga tao ang nangaligaw ng landas dahil sa kanilang maling paniniwala sa bagay na ito. Hanggang sa sinabi nila na ang Diyos ay may tatlong persona, na Siya ay nagkatawang tao at ang iba naman ay sumamba sa mga Rebulto, Imahe atbp. Lahat ng ito ay dahil sa maling pang-unawa sa konsepto ng Diyos.

Kaya naman sa kahalagahan nito sa Islam ay inutos sa atin ng Diyos na magsaliksik ng kaalaman patungkol sa Kanya, sinabi ng Diyos:

“Alamin mo O Muhammad!, Katotohanan na walang tunay na Diyos maliban sa Allah" [Maluwalhating Qur'an 47:19]

Malinaw na Konsepto ng Diyos sa Islam

Ang Konsepto ng Diyos ay napakalinaw at naayon ito sa matinong kaisipan ng tao kung ang basehan sa paniniwala dito ay mula sa mga kapahayagan ng Diyos at mula sa mga aral ng mga sugo at propeta na nagdala ng tunay na mensahe ng Diyos. Nilinaw ng Diyos ang Konsepto ng paniniwala sa Kanya sa maliit na kabanata sa Qur’an ang “Ikhlaas” Ang Kadalisayan:

“Sabihin mo O propeta Muhammad, Siya ang Allah ang nag-iisang Diyos, Ang Sandigan ng lahat, ang lahat ng mga nilikha ay dumedepende sa Kanya, Hindi Siya nagkaanak at hindi rin Siya ipinanganak, At Siya sa lahat ng bagay ay walang katulad.” [Maluwalhating Qur'an 112:1-4]

Ang ilan sa mga aral na malinaw na ipinarating sa atin ng Diyos mula sa kabanatang ito ay ang mga sumusunod:

1. Ang Diyos ay nag-iisa lamang, Siya ay si Allah, wala Siyang katambal sa Kanyang pagka-Diyos at pagka-Panginoon at sa Kanyang mga pangalan at mga Katangiang nababagay sa Kanya.

2. Siya ang sandigan ng Lahat, wala Siyang kailangan sa Kanyang mga nilikha, bagkus ang mga nilikha ay nangangailangan sa Kanya.

3. Wala Siyang Tatay at wala rin Siyang Anak, ito ay pagpapatunay lamang ng Kaisahan ng Diyos, at hindi Niya kailangan ng kasama at katulong dahil lubos ang Kanyang kapangyarihan.

4. Wala siyang katulad sa kahit na anuman o sinumang nilikha, walang maihahalintulad sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan.

Ang mga nabanggit sa maliit na kabanatang ito ay ganap na nagpapakilala sa tamang pamantayan ng konsepto ng Diyos, at ito ay naayon sa matinong pag-iisip ng isang nilalang, sapagkat ang taong may matinong pag-iisip ay hindi niya kikilalanin ang diyos na may tatlong persona dahil ito ay salungat sa kaisahan ng Diyos, Hindi niya kikilalanin ang diyos na dumedepende sa lumikha nito katulad ng tao, rebulto, imahe atbp, Hindi niya kikilalanin ang diyos na nagka-anak o ipinanganak dahil ito ay nangangahulugan ng pagdami ng Diyos, at na ang Diyos ay may simula at may katapusan.

Ang Allah ay Dakila

Isa sa mga maling paniniwala sa konsepto ng Diyos ay ang sabihin na ang Diyos ay nagkatawang tao sa katauhan ni Hesus (sumakanya ang kapayapaan), naparito sa lupa para sa kaligtasan ng mga tao.

Sa Islam ay pinapanatiling Dakila ang Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon, kaya naman isa sa mga panalangin na palaging binabanggit ng mga Muslim sa kanilang pang-araw araw na pamumuhay, lalo na sa kanilang mga pagdarasal ay ang salitang "Allahu Akbar" (Ang Allah ay Dakila), na palaging namumutawi sa kanilang mga bibig bilang papuri at pagdakila sa Diyos.

Tunay na hindi maikukumpara ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng bagay, dahil lubos ang kadakilaan at laki ng Diyos at hindi natin kayang sukatin ito, Ang propeta Muhammad ﷺ sa kanyang paglalarawan kung gaano kadakila ang isa sa mga Anghel na nagdadala ng Trono ng Diyos ay hindi na natin ito lubos maisip kung gaano kalaki ang Anghel na ito, na ang pagitan ng lamang nakalaylay sa labas ng kanyang tainga at balikat ay 700 taon na paglalakbay, Naiulat ni Jabir ibn Abdullah mula sa Sugo ﷺ, siya ay nagsabi:

"Ako ay pinahintulutan na isalaysay sa inyo ang isa sa mga Anghel na nagdadala ng Trono ng Allah na ang pagitan ng laman (na nakalaylay sa labas) ng kanyang tainga at balikat ay 700 taon na paglalakbay" [Sunan Abi Dawud, Kitab As-sunnah]

Kung ang isang Anghel na ito ay hindi na natin masukat ang kanyang laki ay paano pa kaya ang Diyos na kanyang dala-dala sa ibabaw ng Trono, gaano Siya kadakila? Tunay na hindi natin Siya maikukumpara sa lahat ng nilalang, kaya paano natin sasabihin na Siya ay nagkatawang tao? Mula sa pagiging lubos na Dakila papunta sa maliit na katawan ng isang tao, hindi kailanman kakayanin ng katawan ng tao ang kadakilaan ng Diyos, kaluwalhatian sa Kanya.

Ang Islam sa malinaw na pagpapakilala nito sa pangalan ng Diyos na salitang "Allah", Ang pangalang ito ay walang katulad, Ang Allah ay walang kasarian at walang pangmaramihan, kaya dito nagkakaisa ang mga Muslim sa pagtawag sa kanilang Diyos; Ang tawag ng mga arabong Muslim sa kanilang Diyos ay "Allah", ganun din ang mga Amerikanong Muslim, Pilipinong Muslim, Kastilang Muslim, Indonesian na Muslim, ang kanilang tawag sa Diyos ay "Allah" at napakahalagang malaman na kahit ang mga arabong hindi Muslim ang tawag nila sa kanilang Diyos ay "Allah", Hindi ito katulad sa Kristiyanismo na sa kabila na iisa ang kanilang ginagamit na batayan ang "Bibliya" ay nagkaroon sila ng hindi pagkakasundo sa pagtawag sa Diyos; tinawag siyang Hesus, Ama, Yahweh, Jehova, El Shaddai, ito ay nangangahulugan lamang ng hindi pagkakaroon ng matibay na basehan sa Bibliya patungkol sa pangalan ng Diyos.

Ang pangalan ng Diyos ay isa sa napakahalagang konsepto ng Diyos dahil sa Kanyang pangalan isinasagawa ang papuri, pagdakila , panalangin at pagdarasal, paano ka mananalangin sa Diyos at paano Niya tatanggapin ang iyong mga panalangin kung hindi mo alam ang Kanyang tunay na Pangalan sa unang pagkakataon?

Sinabi ng Diyos bilang pagpapakilala sa Kanyang sarili: "Katotohanan Ako ang Allah, Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Akin, kaya Ako ay sambahin, at itayo para sa Akin ang pagdarasal upang Ako ay alalahanin" [Maluwalhating Qur'an 20:14].

Kung kayo po ay interesado na mapag-aralan ang karagdagang kaalaman sa Islam o nais ninyo na yumakap sa Islam ay mangyaring bumisita lamang sa aming website: http://relihiyongislam.com/yumakap-sa-islam-maging-isang-muslim/ , at ikinalulugod namin na kayo ay magabayan sa tamang pananampalataya at walang hanggang buhay na kasiyahan at pagpapala sa kabilang buhay

This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!