The 28 Most Flamboyant Elton John Stage Costumes Ever

  Just. Wow.

  1. Miss Piggy Elton.

  2. Over the top ridiculous Elton.

  3. Ronald McDonald Elton.

  4. Drag queen Elton.

  5. Mardi Gras Elton.

  6. Baseball Elton.

  7. Muppets Elton.

  8. Angry soldier Elton.

  9. Flamboyant cowboy Elton.

  10. Cockney Elton.

  11. Glitz and Glam Elton.

  12. Totally oddball Elton.

  13. School boy Elton.

  14. Purple musketeer Elton.

  15. We don't know what you're wearing Elton.

  16. Punk mohawk Elton.

  17. Spiky Elton.

  18. Zany Elton.

  19. Bouffant Elton.

  20. Boy next door Elton.

  21. Surprised soldier Elton.

  22. Play it bright Elton.

  23. Polka dot Elton.

  24. In his element Elton.

  25. Shake your tassels Elton.

  26. Gold studded Elton.

  27. Patterned Elton.

  28. And bumblebee Elton.

  Kudos Elton, kudos.