• 1.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 2.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 3.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 4.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 5.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 6.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 7.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 8.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 9.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 10.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 11.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 12.

  (AP Photo/Charles Dharapak)

 • 13.