• 1. Liu Wei - Armless Pianist

  • 2. Jiang Renrui - Peacock Dance

  • 3. Zhou Yanfeng - Impersonating a Pig being Slaughtered

  • 4. Zhu Jie - Singing “Firefly” by Annie Yi