Community

"Hey Baby Girl" Video Gets A Remix

Oh good. Someone made this video even creepier. Perfect.

Posted on

View this video on YouTube

Via reddit.com
This post was created by a member of BuzzFeed Community, where anyone can post awesome lists and creations. Learn more or post your buzz!