‘Sucker Punch’ Cheat Sheet

You bunch of cheaters.